Ми інтегруємо технологічні процеси в нову культуру управління підприємством

Сучасний спеціаліст має розумітися на передових здобутках науки та допомогти клієнту побачити бізнес-проблему, оцінити можливості її вирішення, підібрати оптимальний варіант серед існуючих use-cases або згенерувати унікальне наукоємне рішення на основі технологій та інструментарію IIoT, і забезпечити повний життєвий цикл рішення.

Кафедра послідовно розвиває науково-практичні напрямки, які логічно випливають з існуючих ресурсів й знань кафедри та інтегруються в Industry 4.0. Вони дають цілісне уявлення про технологічну основу сучасного цифрового виробництва, включаючи як засоби вирішення існуючих технологічних проблем так і розуміння проблем бізнесу, що можуть вирішуватися технологіями автоматичного керування.

  • Devices and Networks (апаратне забезпечення): розумні пристрої, зокрема сенсори, інтерфейси та протоколи передачі даних, сучасні ПЛК, апаратна та системна частина граничних пристроїв (edge devices), прототипування IIoT пристроїв, кібербезпека.
  • Industrial Frameworks (спеціалізоване програмне забезпечення та алгоритми): підходи та інструменти для програмування IIoT, перспективні пакети розробки та реалізації функцій керування (IIoT IDE, CAD/CAM, SCADA etc.), програмна інтеграція локальних пристроїв, програмні шлюзи та методи обробки даних, сучасні алгоритми керування технологічним обладнанням, кібербезпека.
  • Cloud Solutions (хмарні технології): ідеологія та принципи використання хмарних обчислень, хмарні сервіси для промислового використання, зокрема Machine learning, хмарні середовища розробки, промислові платформи автоматизації підприємства (e.g. GE Predix, Siemens Mindsphere), практичні рішення та use-cases для промисловості, кібербезпека.
  • Digital Twins (цифрові близнюки): принципи створення, складові частини та технології цифрових близнюків, розробка, моделювання та інтеграція в промислове середовище, предиктивна аналітика, сучасні методи та закони керування, кібербезпека;
  • Digital Factory (цифрове підприємство): роль та цінність IIoT для технологічного бізнесу, стандарти виробництва, автоматизація та інтеграція, MES/BPMS/ERP, ключові показники ефективності, бізнес-кейси та приклади застосування, генерація додаткової цінності для замовника, суть кібер-енергетичних систем, кібербезпека підприємства.

Наукова школа кафедри

Наукова школа «Наукові основи розробки систем керування теплоенергетичними об’єктами промислових підприємств та малої енергетики» розвивається в.о. завідувача кафедри, доктором технічних наук Володимиром Волощуком разом із професором Юрієм Ковриго, учнем та послідовником засновника школи проф. Кочо В.С.

Своє становлення наукова школа починає з моменту створення кафедри АЕП в 1958 р. Основоположник школи – проф. Валентин Степанович Кочо. Під впливом тенденцій індустріалізації України на початку 60-их років формується науковий напрямок керування процесами споживання енергії. Наукові інтереси проф. В.С. Кочо охоплювали проблеми високо-температурного контролю та керування металургійними процесами. Він та його учні займалися моделюванням тепло- та масообміну в сталеварних агрегатах, оптимізацією горіння палива, продувки металу киснем, неперервним контролем температури металу в мартенівських печах та кисневих конверторах. Серед його учнів були відомі вчені: академік Найдек В.Л., член-кореспондент Перелома В.А., професори Антосяк В.Г., Ревун МП., Ерошенко В.А. та інші.

У 1980 р. завідувачем кафедри АЕП був обраний проф. Ажогін Віталій Васильович, який розширив науковий напрямок моделювання і автоматичного керування технологічними процесами та САПР. За результатами наукових досліджень у цей період вийшла монографія, 3 навчальні посібники, захищено 1 докторська та 14 кандидатських дисертації, отримано 15 авторських свідоцтв, зроблено багато впроваджень. В.В. Ажогін залишив багато учнів, серед яких: академік Згуровский М.З., проф. Романенко В.Д., проф. Новіков А.Н., доц. Мовчан А.П. та інші.

Послідовником робіт в цьому напрямку став проф. Зайченко Юрій Петрович, який очолив кафедру після обрання В.В. Ажогіна на посаду ректора Одеського політехнічного інституту.  Ю.П. Зайченко автор багатьох публікацій і книг, зокрема “Исследование операций” (1984, 1988) и “Структурная оптимизации сетей ЭВМ” (1986).

З 1990 р. по теперішній час завідуючий кафедрою АЕП проф. Ковриго Юрій Михайлович. Під його керівництвом розвивається науковий напрямок сучасних комп’ютерних технологій в енергетиці. За ініціативою Ковриго Ю.М. була заснована та відкрита спеціальність “Комп’ютерно-iнтегрованi технологічні процеси та виробництва”. Серед досягнень наукового колективу кафедри під керівництвом Ковриго Ю.М. слід відзначити виконання шести державних контрактів за постановою Кабінету Міністрів України, у тому числі “Розробка й впровадження принципів побудови, технічних засобів і типових рішень для систем автоматизації об’єктів муніципальної енергетики”, впровадження системи комп’ютерного обліку та керування теплоспоживанням для комплексу будівель Адміністрації Президента України, запровадження в дію повномасштабного тренажера енергоблоку 300 МВТ на Київській ТЭЦ-5, і впровадження інформаційно-діагностичної системи турбогенератора на ТЭЦ-6. Велику увагу Ковриго Ю.М. приділяє становленню молодих науковців. У нього багато послідовників та учнів, які плідно працювали і працюють на кафедрі АЕП, серед них: Ізгорев М.Ю., Бунь В.П., Грудзинский Ю.Є., Цимбалюк Є.В., Фоменко Б.В., Бунке О.С., Степанець О.В., Баган Т.Г. та інші. Останні роки в складі кафедри плідно працюють проф. д.т.н. Трегуб В.Г. та проф. д.т.н. Смирнов В.С.

Науковий потенціал кафедри

За роки існування кафедри АЕП було підготовлено 3 д.т.н. та 84 к.т.н.

Засновник кафедри В.С. Кочо підготував 59 кандидатів та 3 доктори наук, серед них: академік НАНУ Найдек В.Л.,член-кореспондент Перелома В. А., ректори вишів проф. Антосяк В.Г. та проф. Ревун М.П. та інші.

В.В. Ажогін підготовив 15 кандидатів та докторів наук: д.т.н Згуровский М.З., кандидатів наук. Романенко В.Д., Новіков А.Н., Мовчан А.П., Мисак В.Ф. та інші.

Під керівництвом проф. Ю.М. Ковриго підготовлено 7 кандидатів наук: Леик Чанг, Ізгорев М.Ю., Бунь В.П., Фоменко Б.В., Бунке О.С., Баган Т.Г., Новіков П.В.

Доцент Мовчан А.П. підготовив 3 кандидати наук: Булгаков О.Б., Олійник С.Ю., Степанець О.В.

Проф. Трегуб В.Г. підготував 6 к.т.н., а проф. Смирнов В.С. – 7 к.т.н. та 2 д.т.н.

За останні 10 років на кафедрі АЕП проходили підготовку 12 аспірантів: Фоменко Б.В., Поліщук І.А., Степанець О.В., Бунке О.С., Корнієнко Д.Р., Куник А.О., Кузьменко В.П., Панченко Д.В.,Маркута О.В., Любицький С.В., Баган Т.Г., Саков Р.П., Новіков П.В. За відповідною заявою до відділу аспірантури Корнієнко Д.Р., Куник А.О., Панченко Д.В., Маркута О.В., Любицький С.В. відклали своє навчання через поважні причини.

Фоменко Б.В., Степанець О.В., Бунке О.С., Баган Т.Г. успішно захистили дисертацію на присудження ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування. Корнієнко Д.Р. отримав ступень PhD в Оклендському університеті (США).

У статусі пошукачів продовжують працювати над дисертаціями Поліщук І.А., Штіфзон О.Й.

Зараз, у період гармонізації української науки зі світовим простором, над здобуттям наукового ступеня «доктор філософії» з Автоматизації та комп’ютерно інтегрованих технологій, працюють 6 аспірантів: Ю.І. Маріяш, Д.О., Шрам, М.А. Поліщук, О.В. Некрашевич, А. С. Захарченко, Л. К. Жученко.

Публікації

Основні здобутки колективу школи

За час існування кафедри АЕП викладачами та співробітниками опубліковано більше 1100 наукових робіт, в тому числі видано 11 монографій, 3 підручника, 21 навчальний посібник, отримано більше 200 свідоцтв на винаходи.

За останні 5 років (з 2016 по 2020 роки) співробітниками кафедри АЕП опубліковано:

– 76 статей у провідних наукових журналах;

– 23 статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus;

– 2 монографії;

– 4 навчальних посібника;

– 3 патенти на корисну модель.

Інтелектуальна власність

Індекси цитування провідних дослідників:

Ю.М. Ковриго
h-індекс Scopus – 1 (https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6504607187);
h-індекс Scholar – 5 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=aH6L1sAAAAAJ&hl=ru).

І.М. Голінко
h-індекс – 1 Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56049204700);
h-індекс – 6 Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=keVkRdQAAAAJ&hl=ru).

О.В. Степанець
h-індекс Scopus – 1 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56029204700)
h-індекс Scholar- 3 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=Kq9ce50AAAAJ&hl=uk)

О.С. Бунке
h-індекс Scopus – 1 (https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=54954489000)
h-індекс Scholar- 3 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=u2aWJ8MAAAAJ&hl=uk)

Кафедра АЕП являється активним академічним членом Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України (https://appau.org.ua/). Це дає значний вплив на якість освіти майбутніх спеціалістів, можливість бути у курсі нових технологій і рішень з автоматизації та стимулює студентів і молодих вчених до науково-інноваційної діяльності.

За тематикою наукової школи по договору із міжнародною компанією Phoenix Contact в рамках освітньої програми EduNet на кафедрі створено науково-навчальну лабораторію сучасних програмно-технічних засобів автоматизації.

Перспективному розвиткові школи сприяє створення за допомогою фірми Klinkmann дослідно-навчальної лабораторії із сучасним контролерним обладнанням та ліцензійним програмним забезпеченням Wonderware ArchestrA вартісттю 75000 $ та Wonderware Box Advanced Development Studio Ultimate вартісттю 25000 $.

Участь бізнесу у зміцненні лабораторної бази кафедри. ПАТ “Київенерго” спонсорувало створення нових лабораторних стендів на обладнанні фірм Siemens та HoneyWell вартістю 250 тис. грн.

По результатам інноваційної діяльності команда молодих дослідників у складі Бунке О.С., Голінко І.М., Новіков П.В. (керівник Ковриго Ю.М.) стала фіналістом конкурсу інноваційних проектів “Sikorsky Challenge”.

Засновник наукової школи проф. Кочо В.С. був відзначений 4-ма урядовими нагородами. В теперішній час його послідовники відзначені: проф. Ковриго – 2-ма нагородами; проф. Трегуб В.Г. – 1-на нагорода: проф. Смирнов В.С. – 1-на нагорода та має почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”