Підсумковою стадією навчання студентів є підготовка та публічний захист кваліфікаційної роботи, яка визначає ступінь сформованості компетентностей щодо вирішення типових завдань діяльності згідно вимог стандартів вищої освіти.

Видами кваліфікаційних робіт на кафедрі АТЕП є: дипломний проєкт бакалавра, дипломна робота бакалавра, магістерська дисертація.

Дипломний проєкт бакалавра (ДПБ) – це вид кваліфікаційної роботи здобувача ступеня вищої освіти «бакалавр», призначений для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які віднесені до інженерних (проєктно-конструкторських, технологічних та експлуатаційних) виробничих функцій.

Дипломний проєкт є завершеною інженерною розробкою автоматизованої системи керування технологічного процесу промислового технологічного об’єкту керування, з урахуванням сучасного рівня розвитку галузі, досягнень науки і техніки, економічних, екологічних, експлуатаційних і ергономічних вимог, а також вимог охорони праці.

Метою ДПБ є проєктування типової АСКТП промислового технологічного об’єкту керування (ТОК).
АСКТП є дворівневою. Платформою локального рівня програмно-технічного комплексу є ПЛК за вибором викладача і студента. Платформою супервізорного рівня програмно-технічного комплексу є HMI/SCADA-система.

Основним і вихідним поняттям є ТОК. Результатом є розроблена АСКТП ТОК. Розрахунки виконуються для САР в складі АСКТП.

Студент розробляє пояснювальну записку і графічну частину. В графічній частині переважають кресленики, частково використовуються ілюстративні плакати. Основним креслеником є схема автоматизації функціональна, інші аркуші розглядаються як деталізація схеми автоматизації. Обов’язковою є наявність схеми структурної програмно-технічного комплексу.

Дипломна робота бакалавра (ДРБ) – вид кваліфікаційної роботи здобувача ступеня вищої освіти «бакалавр», призначений для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені до організаційної, технічної чи виконавської виробничих функцій.

Метою ДРБ є вирішення конкретної задачі цифровізації ТОК з використанням актуальних операційних технологій.

Операційна технологія – класична або сучасна технологія цифровізації (автоматизації або інформатизації) ТОК (промислового або непромислового). Технічна і програмна платформи вибираються викладачем і студентом.

Основним і вихідним поняттям є ТОК. Результатом є розроблений програмно-технічний комплекс засобів автоматизації. Розрахунки виконуються для програмних або технічних продуктів в складі програмно-технічного комплексу.

Студент розробляє пояснювальну записку і графічну частину. В графічній частині переважають ілюстративні плакати, частково використовуються креслення. Основним плакатом є розширена схема структурна програмно-технічного комплексу, інші аркуші розглядаються як деталізація схеми структурної програмно-технічного комплексу.

Теми бакалаврських робіт

Етапи виконання ДПБ і ДРБ
1. Постановка задачі автоматизації та/або інформатизації ТОК.
2. Проєктування і розробка рішень з програмного і технічного забезпечень.
3. Розрахунок і моделювання автоматизованого технологічного комплексу.

Захист ДПБ і ДРБ
1. Презентація ДПБ / ДРБ.
2. Комп’ютерна демонстрація полігону імітаційного моделювання автоматизованого технологічного комплексу.

Документи:

  1. Правила виконання дипломного проєкту бакалавра
  2. ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського – 2018
  3. Структура папки бакалавр АТЕП