Курсове проєктування

Курсове проєктування – це форма навчальної діяльності, яка включає в себе вирішення конкретних завдань чи проблем, пов’язаних з вивченням певного предмету чи курсу та є частиною академічної програми вищої освіти. Курсове проєктування розроблене для того, щоб студенти могли застосовувати теоретичні знання, отримані під час навчання, до реальних ситуацій чи завдань.

Основні характеристики курсового проєктування включають:

  1. Тематика проекту: Студентам надають конкретну тему для вивчення чи можливість вибрати власну тему в межах предметної області.
  2. Дослідження і аналіз: Студенти здійснюють дослідження для збору інформації, аналізують отримані дані та використовують їх для розв’язання конкретних питань чи проблем.
  3. Практична складова: Курсове проєктування передбачає практичні аспекти, такі як розробка продукту, проведення експериментів, написання програмного коду чи створення документації.
  4. Представлення результатів: Студентам слід представити результати своєї роботи в письмовій формі у вигляді пояснювальної записки, креслень та ілюстрацій, а також усно під час захисту проекту.

Курсове проєктування сприяє розвитку навичок самостійності, творчості та рішення проблем, що є важливими для студентського успіху та підготовки до майбутньої професійної діяльності.

Магістерська дисертація

Магістерська дисертація — це результат дослідження певного об’єкта (системи, процесу, явища, інформаційної технології), його характеристик, властивостей. Зміст дисертації має бути присвячено темі дослідження, досягненню мети, вирішенню поставлених завдань. Неприпустимі будь-які відступи, що не стосуються завдань дослідження. Зміст дисертації передбачає:

  • формулювання науково-прикладної задачі, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану розв’язання задачі за матеріалами вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури та періодичних видань, обґрунтування цілей дослідження
  • аналіз можливих методів та методик дослідження, обґрунтований вибір (розроблення) методу дослідження
  • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження
  • викладення отриманих результатів та оцінювання їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методологічного значення
  • перевірку можливостей практичної реалізації отриманих результатів
  • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді доповідей на наукових конференціях (не нижче за факультетський рівень), публікацій у наукових журналах і збірниках