Опис освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” – (ЗАВАНТАЖИТИ)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На виконання затвердженого у 2016 році «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», виникла необхідність в створенні освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. До її розроблення було залучено провідних наукових та науково-педагогічних працівників кафедр університету, які здійснювали підготовку за даною спеціальністю.

Починаючи з 2020 року в межах університету діє єдина освітньо-наукова програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Метою освітньої програми є підготовка, висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-технічний та освітній простір фахівців ступеня доктора філософії з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, здатних визначати, формулювати, узагальнювати та розв’язувати наукові та практичні задачі; володіти фундаментальними та прикладними методами дослідження з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, вміти ефективно вирішувати інноваційні задачі відповідного рівня, працювати у закладах вищої освіти, наукових установах та на провідних підприємствах України та за кордоном.

Громадське обговорення освітньо наукової програми

Розроблена програма врахувала винесений на громадське обговорення проект стандарту вищої освіти, стратегію розвитку університету на 2021-2025 роки, побажання та зауваження наукової спільноти, роботодавців та здобувачів вищої освіти. Програма орієнтована на системну комплексну підготовку фахівців, здатних організовувати та здійснювати наукові дослідження, пошук нестандартних інноваційних рішень в задачах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та базується на результатах діяльності наукових шкіл з автоматизації процесів та технологій різної спрямованості, поєднаних з прикладними потребами підприємств відповідних галузей.

Програма забезпечує актуальність змісту освітнього процесу і наукових досліджень сучасному стану науки у галузі та прикладну спрямованість шляхом навчання через дослідження. Наукові та практичні компетентності здобувачів зорієнтовані на вирішення нових науково-практичних завдань, зумовлених інтеграцією галузей в рамках четвертої промислової революції.

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-наукової програми за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” просимо скористатись даною формою.

Попередні версії освітньо-наукової програми

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2016)

Рецензії та відгуки на освітньо-наукову програму