Магістерська дисертація (МД) – вид кваліфікаційної роботи здобувача ступеня вищої освіти «магістр», призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості компетентностей дослідницького та інноваційного характеру, пов’язаних із застосуванням та продукуванням нових знань для вирішення проблемних професійних завдань.

Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою підготовки має бути спрямована на інноваційне вирішення конкретних професійних завдань в галузі автоматизації. Обов’язковою вимогою при захисті цієї дисертації є участь та виступ на науковій конференції.

Магістерська дисертація за освітньо-науковою програмою має бути результатом проведення наукового дослідження з новітніх питань теоретичного або прикладного характеру в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Обов’язковою вимогою при захисті цієї дисертації є наявність наукової публікації за результатами проведеного дослідження та не менше двох виступів на конференціях.

Фундаментом магістратури мають бути технології Четвертої Промислової Революції. Виділяються такі основні напрями навчань в магістратурі:

1) цифрове підприємство (Digital Enterprise);

2) дисципліни Data Science;

3) технології промислового інтернету речей (Industrial Internet of Things).

Магістр кафедри АТЕП – це висококваліфікований сучасний спеціаліст з автоматизації технологічних процесів і виробництв, який для вирішення задач цифровізації підприємств реалізує технології Data Science на основі технологій IIoT.

Магістерська дисертація вирішує конкретну актуальну задачу цифровізації підприємства на прикладі конкретного ТОК. Стартап – це розроблена бібліотека проєктів програмованих логічних контролерів і HMI/SCADA-системи для конкретного виробництва (і це є інновація магістерської дисертації).

Основним і вихідним поняттям є ТОК. Результатом є розроблений програмно-технічний комплекс засобів автоматизації. Розрахунки виконуються для програмних або технічних продуктів в складі програмно-технічного комплексу.

Студент розробляє пояснювальну записку і графічну частину. В графічній частині переважають ілюстративні плакати, частково використовуються креслення. Основним плакатом є розширена схема структурна програмно-технічного комплексу, інші аркуші розглядаються як деталізація схеми структурної програмно-технічного комплексу.

Теми магістерських робіт

Етапи МД
1. Постановка задачі цифровізації підприємства.
2. Проєктування і розробка рішень з програмного і технічного забезпечень.
3. Розрахунок і моделювання автоматизованого технологічного комплексу.

Захист МД
1. Презентація МД.
2. Комп’ютерна демонстрація полігону імітаційного моделювання автоматизованого технологічного комплексу.

Кваліфікаційні роботи студентів підлягають перевірці на академічний плагіат. Порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт визначається Положенням про систему запобігання плагіату в академічних текстах працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Документи:

  1. Індивідуальний план роботи магістра
  2. Правила оформления МД загальні
  3. Правила та вимоги до Магістерської дисертації АТЕП-2019
  4. Розроблення стартап-проектів_методичні вказівки
  5. Структура папки магістра АТЕП