1. Voloshchuk V. A. Advanced exergetic analysis of a heat pump providing space heating in built environment [Text] / V. A. Voloshchuk // Energetika. – 2017. – 63 (3). – P. 83–92.
 2. Voloshchuk V. A. Effect of variation of operational regimes in building environment on results of its energy and exergy assesments [Text] / V. A. Voloshchuk // Civil and Environmental Engineering Reports. – 2017. – 24 (1). – P. 145–158.
 3. Волощук В. А. Оцінка потенціалу стічних вод у теплонасосних установках індивідуального будинку / В. А. Волощук, О. О. Грицина, М. В. Бляшина, В. С. Жукова // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2017. – № 15 (1124). – С. 156–165.
 4. Волощук В. А. Поглиблений ексергетичний аналіз теплового насоса як елемента системи теплозабезпечення будинку з урахуванням сезонних коливань режимів роботи [Текст] / В. А. Волощук // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 10(1232). – С. 59–65. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.10.08.
 5. Safonyk A. P. Mathematical modelling of heat and mass transfer processes in wastewater biological treatment systems [Text] / A.P. Safonyk, O.O. Hrytsyna, V. A. Voloshchuk, V.V. Sereda // Bulgarian Chemical Communications. – 2018. – Vol. 50, Special Issue K. – P. 73–77.
 6. Safonyk A. P. Spatial modeling of multicomponent pollution removal for liquid treatment under identification of mass transfer coefficient [Text] / A.Ya. Bomba, A.P. Safonyk, V. A. Voloshchuk // Math. Comput. – 2018. – Vol. 5, No. 2. P. 108-118.
 7. Ковриго Ю.М. Двоканальний нечіткий контролер для регулювання технологічних параметрів в умовах нестаціонарності динамічних характеристик об’єкта керування [Текст] / Ю.М. Ковриго, П.В. Новіков // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – Одеса. 2019.Том 11, №1.-с.4-13.
 8. Ковриго Ю.М. Применение метода динамической коррекции в системах регулирования инерционными технологическими об’єктами [Текст] / Ю.М. Ковриго, А.С. Бунке, П.В. Новиков // Science Rise. – 2016. №1(2).-с.21-27.
 9. Ковриго Ю.М. Fuzzy-регулятор для керування інерційними технологічними параметрами котлоагрегату ТЕС [Текст] / Ю.М. Ковриго, О.С. Бунке, П.В. Новіков // Nauka i Studia. – NR 8(169). – 2017. -с.76-84.
 10. Ковриго Ю.М. Аналітична модель рівня в проміжному бункері пилу парового котла [Текст] / Ю.М. Ковриго, О.С. Бунке, Р.П. Саков // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – №5(102). – 2018.
 11. Ковриго Ю.М. Синтез робастного регулятора для объектов с изменяющимися параметрами / Ю.М. Ковриго, Т.Г. Баган // Доклады БГУИР – Минск. – 2015. – № 2 (88). – С. 168-171.
 12. Теоретические аспекты системного анализа автоматизированных вентильных преобразователей / Смирнов В.С., Самков А.В., Ковриго Ю.М., Лизанец В.В., Штифзон О.И. // Гідроенергетика України. – 2018. – № 1-2. – С. 57-62.
 13. Смірнов В.С. Концептуальні аспекти білінійного моделювання інваріантних перетворювальних систем відновлювальної енергетики / Смірнов В.С., Штіфзон О.Й., Беленок Н.В., Лізанець В.В. // «Відновлювальна енергетика».– К.:ІВЕ НАНУ.– 2017 р.–№1(48).– С.6-13.
 14. Баган Т.Г. Проектування систем керування з регулятором на базі внутрішньої моделі з двома ступенями свободи / Т.Г. Баган // Східно-європейський журнал передових технологій – Харків, 2017. – Том 4 № 2 (88). – С. 27-33.
 15. Баган Т.Г. Синтез робастних систем керування на основі внутрішньої моделі / Т.Г. Баган // International research and practice conference “Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences”: Conference Proceeding, December 27-28, 2017. – Radom Poland, 2017. – С. 53.
 16. Shtifzon O. Development of the adaptive fuzzy-logic device for control system in conditions of parametric non-stationary plant / О. Shtifzon, P. Novikov, T. Bahan // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Т.1 № 2(91). – pp. 30-37.
 17. Баган Т.Г. Концептуальні аспекти синтезу систем керування перетворювачами автоматизованих автономних об’єктів / Т.Г. Баган, В.С. Смірнов, О.В. Самков, Д.В. Вайц // Праці Інституту електродинаміки НАН України – Київ, 2019. – Випуск 52. – С. 88-96.
 18. Баган Т.Г. Fuzzy-logic контролер для керування технологічними об’єктами / Т.Г. Баган, М.Ю. Кузін // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – Київ, 2019. – № 2. – С. 7-14.
 19. Степанець О.В. Інтеграція технології Z-Wave в інформаційний простір промислової автоматизації за допомогою OPC UA / О.В. Степанець, Піргач В.Є. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2018. – Т.29(68). – №3. – Ч.2. – C. 1-7.
 20. Stepanets O. The analysis of influence of technical features implementation pid-regulator on the automatic control system dynamics / O. Stepanets, Yu. Mariiash // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. -№3/2(93). – pp. 60-69.
 21. Пиргач, Ю. С. Метод оптимизации “Grey Wolf” в задачах автоматизации систем вентиляции чистих помещений / Ю. С. Пиргач, А. В. Степанец // Вестник НТУ «ХПИ», Серия: Новые решения в современных технологиях. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2018. – № 26 (1302). – Т. 2. – С. 37-44. – doi:10.20998/2413-4295.2018.26.30.
 22. Степанець О.В. Роль автоматизації в оптимізації конкурентоздатного промислового виробництва / О.В. Степанець, К.А. Ніколаєва // Nauka i studia – 2018. –  №16(196). – C. 98-110.
 23. Степанець О.В. Вплив IIoT на розвиток автоматизації будівель / О.В. Степанець, А.С. Захарченко // Nauka i studia – 2019. –  №7(196). – C. 83-91.
 24. Stepanets O. Application Of Fault-Tolerant Automatic Control Systems On Thermal Power Plants / O. Stepanets, D/ Shram // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2019. – Т.30(69). – №5. – Ч.1. – C. 166-172. https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.5-1/27
 25. Бунке О.С., Саков Р.П., Новіков П.В. Проблеми та передумови вдосконалення автоматизації процесів управління ТЕЦ. Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. Луцьк, 2018. Випуск No 61. – С. 20-26.
 26. Бунке О. С.  Інформаційні засоби для автоматизації бізнес-процесів промислових підприємств. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» № 33, 2018
 27. Бунке О.С. Переваги хмарних технологій при використанні у internet of things (IOT). Науковий журнал Технічні науки та технології № 1 (15), Чернігів 2019, с.127
 28. Boon,A.Tkachenko,P.Tkachenko. Using of mobile applications in the pharmacological correctionof rheumatoid arthritis. ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed.Volume 12, Issue 13,2016;
 29. Бунь В.П. До вибору протоколу серіалізації при розробці програмного забезпечення SCADA системи / Грудзинський Ю.Є., Бунь В.П. // Міжнародний науково-теоретичний журнал «News of Science and Education». — 2018. — № 2. —  С.94-99
 30. Бунь В.П. Применение методов теории катастроф для анализа физических процессов в теплоэнергетике / Бунь В.П., Грудзинский Ю.Е., Герасименко Л. // Международный научно-теоретический журнал «News of Science and Education». — 2018. — № 2. — С. 46-51.
 31. Golinko Mathematical Model of Heat Exchange for Non-stationary Mode of Water Heater / I. Golinko, I. Galytska // International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications 2019: Advances in Computer Science for Engineering and Education II, pp 58-67.
 32. Кулаков, Г.Т. Инвариантная система автоматического регулирования с использованием промежуточного сигнала теплоэнергетического параметра / Г.Т. Кулаков, А.Н. Кухоренко, И.М. Голинко // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. –2015, № 1. – С. 62–72.
 33. Голінко, І.М. Промислове приміщення як динамічний елемент системи керування штучним мікрокліматом / І.М. Голінко, І.Є. Галицька // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2018. № 18, С. 104–114.
 34. Голінко, І.М. Методологія розробки програмного забезпечення для систем керування штучним мікрокліматом / І.М. Голінко  // Вісник інженерної академії України. – 2018. № 4, С. 51–55.
 35. Грудзинський Ю.Є., Харченко Д.Ю. Деякі питання запобігання інцидентам при зовнішніх кібератаках на автоматизовану систему керування котлоагрегатом системи опалення. Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 16 (1292). – С. 112-116
 36. Грудзинський Ю.Є., Шулепа А.М. Особливості оцінки ризику в автоматизованих системах керування технологічними процесами. Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 16 (1292). – С. 117-121.
 37. Исследование способов построения средств контроля наличия и направления движения воды в трубах шахтных водоотливных установок. /Ларин В.Ю., Чичикало Н.И., Розоринов Г.Н., Ларина Е.Ю., Пилькевич Ю.Г.// Уголь Украины. №1-2 (733-734)  2018. С. 22 – 28.
 38. Моделювання процесу візуалізації гомеостазу людини. HN Rozorinov, NI Chichikalo, E Yu Larina, MS Trush. / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях. № 9 (1285), 2018. С. 134 – 140.
 39. E Nestrugina, E Larina, N Chichikalo. INFORMATIONAL TECHNOLOGY OF INFORMATION COLLECTION ABOUT THE HUMAN SUPPORT-MOVEMENT SYSTEM CONDITION//Вестник ДонНУ. Сер. А: Естественные науки. – 2017. – № 1 . С. 70 – 76.
 40. Design of Flight Simulator Components in Lab VIEW. Katerina Larina, Vitalii Larin, Nina Chichikalo, Iana Sawitskaya, Volodymir Kharchenko. CADSM 2017,21-25 February, 2017, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), UKRAINE.
 41. Новіков П.В. Fuzzy-контролер підтримання мікроклімату в приміщенні за значеннями індексу дискомфорту [Текст] / П.В. Новіков, О.В. Степанець, Р.П. Саков // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів.– Одеса, 2017. Том 10 № 4.– С. 76-83.
 42. Поліщук І.А. Адаптивне керування інерційними квазістаціонарними об’єктами /   Б.О. Шпарук, І.А. Поліщук // Молодий вчений – Херсон, 2017 – №4 – с.577-582.
 43. Поліщук І.А. Забезпечення живлення шкафів телемеханіки кранових пунктів за допомогою фотоелектричних станцій / В.В. Дядюра, І.А. Поліщук // Молодий вчений – Херсон, 2018 – №10 – с.422-424.
 44. Поліщук І.А. Використання MQTT протоколу. Принцип роботи та налаштування / І.А.Поліщук, Є.С.Кошмак // Молодий вчений – Херсон, 2018 – №5 – с.378-382.