№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Назва роботи (проєкту) українською та англійською Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника 
спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

Група ТА-11мп
1 Гузь Дмитро Романович Комплексний моніторинг стану навколишнього середовища із дистанційною системою збору інформації

***

Complex environmental monitoring with a remote data collection

старший викладач Штіфзон О.Й.
2 Кривець Вадим Володимирович Автоматична система управління процесом сушіння компонентів брикетованого палива

***

Automatic control system for the drying process of briquette fuel components

старший викладач Грудзинський Ю.Є.
3 Лядишев Дмитро Костянтинович Полігон імітаційного SIL-моделювання ІВС теплоенергетичних режимних параметрів
***
Polygon of simulation SIL-modeling of information and measurement systems of thermal energy regime parameters
доцент, к.т.н. Батюк С.Г.
4 Перегуда Кірілл Дмитрович Програмно-технічний комплекс супроводу процесу пуско-налагоджувальних робіт систем автоматики теплового пункту

 

Software and technical complex for a heating station automatic control systems commissioning support

доцент, к.т.н., доцент Степанець О.В.
5 Плескач Олександр Андрійович Автоматизація системи регулювання температурним режимом прямоточного котлоагрегату в умовах нестаціонарності параметрів об’єкта керування

 

Automation of the temperature control system of the direct-flow boiler unit in conditions of non-stationary parameters of the control object

доцент, к.т.н. Новіков П.В.
6 Стельмах В’ячеслав Русланович Адаптивна система регулювання співвідношення паливо-повітря парового котла на лушпинні соняшника

 

Adaptive fuel/air ratio control system of a steam boiler on sunflower seed husk

старший викладач Поліщук I.А.
7 Шиндилюк Максим Вікторович Модель автоматизованої системи керування холодильною установкою на вуглекислому газі

 

A model of a control system for a CO2 refrigerating plant

завідувач кафедри, д.т.н., професор Волощук В.А.
Група ТА-з11мп
8 Гаврилова Олександра Денисівна Система забезпечення оптимальних умов зберігання зерна у силосі елеватора

 

Optimal grain conditions system for silo storage

старший викладач Штіфзон О.Й.
9 Семацька Аліна Артурівна Система автоматичного керування водопідготовкою для парових котлів

 

Automatic control system of water preparation for steam boilers

старший викладач Поліщук I.А.