Кафедра АТЕП / Діяльність / Наукова робота /

Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри

Кафедра веде науково-дослідні тапроектно-конструкторські роботи в області автоматизації за напрямками:

 • системи керування технологічними процесами на базі сучасної мікропроцесорної техніки;
 • комп'ютерні тренажери та їх використання для підготовки персоналу із керування технологічними процесами;
 • сучасні технології автоматизованого проектування;
 • мікропроцесорні засоби контролю та керування процесів енерго- та ресурсовикористання.

Підготовлені кафедрою фахівці можуть виконувати дослідницькі та проектні роботи зі створення систем автоматизації і керування з використанням мікропроцесорної техніки, а також монтаж, налагодження та обслуговування діючих систем автоматизації.

Заняття та науково-дослідна робота студентів виконується в лабораторіях кафедри: теплотехнічних вимірів, технічних засобів і систем керування, обчислювальної техніки та систем автоматизованого проектування, програмно-технічних комплексів систем автоматизації, Internet. На базі наукових досліджень та розробок викладачів кафедри виконуються дисертаційні роботи магістрів. Всі дослідження відображені в дисертаційних роботах підтверджуються науковими публікаціями студентів та їх керівників. Тематика дисертаційних робіт магістрів тісно пов’язана із науково-дослідницькими та проектно-конструкторськими роботи кафедри.

Багато випускників і працівників кафедри досягли значних творчих і виробничих успіхів. Серед них слід зазначити таких як: директор Фізико-технологічного інституту металів і сплавів (ФТІМС) Національної Академії Наук України (НАНУ), академік НАНУ Найдек В.Л., завідувач відділу цього ж інституту, член-кореспондент НАНУ, д.т.н. Перелома В.А., ректор Запорізького індустріального інституту, д.т.н., професор Ревун М.П., завідувач кафедри цього інституту, д.т.н., професор Гранковський В.І. і д.т.н. професор Лисиця В.К., ректор Кишинівського політехнічного інституту, професор Антосяк В.Г., льотчик-космонавт МНР Г.Майдаржавін, завідувач кафедри Академії легкої промисловості, д.т.н., професор Хилюк Л.Ф., міністр Мінчорнобиля Холоша В.І., директор Трипільської ДРЕС Чекараміт О.І., начальники цехів ТЕС і АЕС в Болгарії А.Маринов і в Німеччині Б.Мулька, менеджер лідера контролерної автоматизації фірми Siemens у країнах СНД Х.Херпль. Декілька років у колективі кафедри працювали професор Ажогін В.В., у подальшому - ректор Одеського політехнічного інституту та екс-міністр, ректор Згуровський М.З..

За роки існування кафедри були створені наступні наукові школи:

 • з 1958 р. професором Кочо В.С. - школа вимірювання та автоматизації теплоенергетичних комплексів;
 • з 1980 р. професором Ажогіним В.В. і професором Зайченко Ю.П. - школа моделювання та оптимізації систем керування технологічними процесами;
 • з 1991 р. під керівництвом професора Ковриго Ю.М. розвивається школа комп'ютерно-інтегрованих технологічних комплексів.

За час існування кафедри підготовлено 3 д.т.н., 80 к.т.н.. Викладачами та співробітниками кафедри опубліковано більше 1100 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 3 підручники, 25 навчальних посібника, отримано більше 200 авторських свідоцтв на винаходи та багато методичних посібників. Розробки кафедри АТЕП демонструвалися на п'яти республіканських виставках, неодноразово експонувалися на внутрішніх вузівських виставках.

У виробництво передано 12 розробок, зокрема:

 • датчик концентрації вуглецю в сталі;
 • датчик концентрації селітри;
 • багатофункціональна мікропроцесорна система обліку тепла для об'єктів муніципальної енергетики;
 • тренажер, навантаження енергоблока ТЕЦ з комплектом протиаварійних тренувань;
 • система автоматичного контролю температурного режиму та діагностики турбогенератора.
 • програмно-технічний комплекс засобів автоматизації (ПТКЗА) S7000.

В останні роки кафедра здійснювала розробку наукової тематики: "Наукові основи розробки системи керування технологічними процесами ТЕС, АЕС, промислових підприємств та малої енергетики на основі мікропроцесорних керуючих комплексів і тренажерних систем для навчання оперативного персоналу" та працювала в наукових напрямках: перспективні інформаційні технології; мікропроцесорні прилади для комплексної автоматизації; енерго- і ресурсозбереження. Розроблено та впроваджено у навчальний процес нові дидактичні засоби: комплекс навчально-тренувальних модулів на базі ПК; тренажери для підготовки студентів і фахівців в області автоматизованого керування ТЕС і АЕС; системи автоматичного проектування АСУ ТП; курси дистанційного навчання.

З 2005 р. на кафедрі ведуться роботи з розробки та модернізації розподіленого ПТКЗА S7000, який за своїми технічними характеристиками успішно конкурує на ринку України з ПТКЗА ADAM-4000 фірми Advantech і I7000 фірми ICP DAS. На сьогоднішній день до складу ПТКЗА S7000 входить більше тридцяти функціонально завершених приладів (www.conislab.net), які серійно виготовляються. Мікропроцесорне обладнання серії S7000 впроваджено у навчальний процес.

Залучення студентів до сучасної методології дослідження та проектування мікропроцесорних систем керування, їх особиста участь у розробці тематики Наукової школи кафедри, безумовно сприяє підвищенню якості їх освіти, полегшує входження в сучасний ринок з високими вимогами до інженерів та магістрів, підвищує їх кар'єрні можливості.

На поточний момент у складі кафедри АТЕП діє спеціалізована навчальна лабораторія "Автоматизації технологічних процесів". Кафедра активно продовжує займатися науковими дослідженнями та виконувати науково-дослідні роботи (НДТ), як фундаментальні, за рахунок коштів державного бюджету, так і прикладні, за рахунок позабюджетних коштів. З 2000 року кафедрою виконано 8 науково-дослідних робіт.

За результатами останніх 5-ти років наукової діяльності:

1) отримано 6 свідоцтв права на об'єкти інтелектуальної власності;

2) захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (Фоменко Б.В., Степанець О.В., Бунке О.С.);

3) організовано 7 міжнародних наукових та науково-практичних конференцій;

4) видано дві монографії та чотири навчальних посібника;

5) опубліковано 73 наукові праці у 2015р., 62 наукові праці у 2016р.та 68 наукових праць у 2017р., серед яких статті у закордонних журналах, статті у вітчизняних фахових журналах, участі у конференціях викладачів та студентів.

Наукова діяльність кафедри АТЕП дозволяє на сучасному науково-методологічному рівні здійснювати підготовку фахівців за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та спеціалізаціями "Автоматизоване управління теплоенергетичними", "Комп’ютерно-інтегровані теплоенергетичні процеси і виробництва".

За науковою спеціальністю кафедри АТЕП у НТУУ "КПІ" функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.002.04 із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Право підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації мають 2 викладача кафедри: професори Ковриго Ю.М. та Трегуб В.Г..

fb vk youtube

Автоматизація Теплоенергетичних Процесів / Теплоенергетичний факультет НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

8-й поверх навчального корпусу №5.

044 204-80-84 (85)


Інтерактивна мапа: