Кафедра АТЕП / Про кафедру / Спеціальності /

Підготовка магістрів

На кафедрі проводиться підготовка магістрів за наступними спеціалізаціями спеціальності 151 "АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ":

Автоматизоване управлiння технологiчними процесами                  /завантажити файл/
Комп'ютерно-iнтегрованi технологічні процеси та виробництва       /завантажити файл/

Підготовка магістрів здійснюється з 2001 року. До роботи з магістрами залучені провідні фахівці кафедри, всі мають наукові ступені доктора або кандидата наук. Є перші випадки навчання в магістратурі студентів на контрактній основі на замовлення інженерінгових фірм. Щорічно всі магістри роблять доповіді на студентських наукових конференціях, їх індивідуальні плани регулярно розглядаються на кафедрі.

 
Обсяг навчання магістрів - 120 кредитів. Їх розподіл наступний:
 • базова підготовка - 22,5 кредитів;
 • професійна підготовка - 61,5 кредитів;
 • дослідницька (наукова) підготовка - 36 кредитів.
 
Відповідно до робочих навчальних планів на кафедрі є всі навчальні та робочі навчальні програми дисциплін. Також в повному обсязі студенти забезпечені навчальною літературою, контрольними завданнями, завданнями на самостійну роботу, методичними вказівками щодо виконання лабораторних робіт, курсових проектів і робіт, бакалаврської та магістратській робіт. Студенти більш ніж на 90% забезпечені навчальною літературою, а по більшості предметів забезпеченість складає 100%.
 
Зростає рівень індивідуальної підготовки студентів, в тому числі відповідно до потреб регіону, і окремих підприємств, куди відбувається розподіл випускників. Для цього на кафедрі існують такі напрямки:
 • комп'ютерні технології проектування систем автоматизації;
 • автоматизовані тренажерні комплекси;
 • алгоритмічне і програмне забезпечення автоматичних систем управління технологічними процесами (АСУ ТП).
 

Кафедра веде постійну роботу з надання допомоги в працевлаштуванні та використання випускників спеціальності за наступними напрямками:

 • посилення професійно-орієнтованої та наскрізної комп'ютерної підготовки за рахунок оновлення та введення нових дисциплін (сучасні комп'ютерні технології, облік теплоспоживання, бази даних);
 • використання сучасних підходів при оволодінні вміннями і навичками комп'ютерного проектування на базі розробок кафедри і сучасних програмно-технічних засобів (за останні 5 років всі дипломні проекти виконувалися з використанням ПЕОМ та елементів САПР);
 • використання дисплейних тренажерів для закріплення навичок управління та ідентифікації технологічних об'єктів, розрахунків САУ;
 
Для підвищення ефективності роботи кафедра здійснює ряд організаційних заходів, до яких відносяться:
 • розподіл на місця виробничої та переддипломної практики відповідно до цільових договорами на підготовку фахівця і ініціативних домовленостей з керівництвом провідних підприємств і організацій Мінпаливенерго та інших міністерств;
 • виконання реальних курсових робіт, проектів та дипломних проектів за тематикою вищеназваних підприємств, організацій (частка таких проектів становить близько 80%);
 • контроль і управління з боку кафедри процесами профорієнтації та розподілу;
 
За останні 5 років середній відсоток працевлаштованих випускників на державні підприємства склав 60% при загальному 100% працевлаштування випускників спеціальності. Визначилася тенденція зниження цього показника в результаті зміни форм власності підприємств, загальний спад виробництва, невизначеність критерію «державне» підприємство. Але загальний відсоток запитів на випускників за останні роки становить не менше 120-130%. 

fb vk youtube

Автоматизація Теплоенергетичних Процесів / Теплоенергетичний факультет НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

8-й поверх навчального корпусу №5.

044 204-80-84 (85)


Інтерактивна мапа: