Кафедра АТЕП / Діяльність /

Наукова робота

1. Найменування наукової школи.

Наукові основи розробки систем керування теплоенергетичними об’єктами промислових підприємств та малої енергетики.

2. Керівник школи в даний час із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, місця роботи в університеті.

Керівником наукової школи є завідуючий кафедри АТЕП ТЕФ к.т.н., проф. Ковриго Ю.М., учень і послідовник її засновника проф. Кочо В.С. Він підготував 6 к.т.н., є автором більш ніж 200 публікацій, зокрема 2-х монографій, 3-х навчальних посібників, 6 авторських свідоцтв і патентів, розробник 3-х галузевих стандартів. Під його керівництвом виконано на замовлення Кабінету Міністрів України 6 державних контрактів. Має 2 урядові нагороди, зокрема відзнака МОН “Петро Могила”

3. Коротка історія наукової школи: засновник, роки формування, галузь науки, вид дослідження, хронологія розвитку, визнання на міжнародному рівні, кадровий склад школи, представники школи різних поколінь тощо.

Своє становлення наукова школа починає з моменту створення кафедри АТЕП в 1958 р. Основоположник школи проф. Кочо Валентин Степанович. Під впливом тенденцій індустріалізації України на початку 60-их років формується науковий напрямок керування процесами споживання енергії. Наукові інтереси проф. В.С. Кочо охоплювали проблеми високо-температурного контролю та керування металургійними процесами. Він та його учні займалися моделюванням тепло- та масообміну в сталеварних агрегатах, оптимізацією горіння палива, продувки металу киснем, неперервним контролем температури металу в мартенівських печах та кисневих конверторах. Серед його учнів були відомі вчені: академік Найдек В.Л., член-кореспондент Перелома В.А., професори Антосяк В.Г., Ревун МП., Ерошенко В.А. та інші.

У 1980 р. завідуючим кафедрою АТЕП був обраний проф. Ажогін Віталій Васильович, який розширив науковий напрямок моделювання і автоматичного керування технологічними процесами та САПР. За результатами наукових досліджень у цей період вийшла монографія, 3 навчальні посібники, захищено 1 докторська та 14 кандидатських дисертації, отримано 15 авторських свідоцтв, зроблено багато впроваджень. В.В. Ажогін залишив багато учнів, серед яких: академік Згуровский М.З., проф. Романенко В.Д., проф. Новіков А.Н., доц. Мовчан А.П. та інші.

Послідовником робіт в цьому напрямку став проф. Зайченко Юрій Петрович, який очолив кафедру після обрання В.В. Ажогіна на посаду ректора Одеського політехнічного інституту.  Ю.П. Зайченко автор багатьох публікацій і книг, зокрема “Исследование операций” (1984, 1988) и “Структурная оптимизации сетей ЭВМ” (1986).

З 1990 р. по теперішній час завідуючий кафедрою АТЕП проф. Ковриго Юрій Михайлович. Під його керівництвом розвивається науковий напрямок сучасних комп’ютерних технологій в енергетиці. За ініціативою Ковриго Ю.М. була заснована та відкрита спеціальність “Комп’ютерно-iнтегрованi технологічні процеси та виробництва”. Серед досягнень наукового колективу кафедри під керівництвом Ковриго Ю.М. слід відзначити виконання шести державних контрактів за постановою Кабінету Міністрів України, у тому числі "Розробка й впровадження принципів побудови, технічних засобів і типових рішень для систем автоматизації об'єктів муніципальної енергетики", впровадження системи комп'ютерного обліку та керування теплоспоживанням для комплексу будівель Адміністрації Президента України, запровадження в дію повномасштабного тренажера енергоблоку 300 МВТ на Київській ТЭЦ-5, і впровадження інформаційно-діагностичної системи турбогенератора на ТЭЦ-6. Велику увагу Ковриго Ю.М. приділяє становленню молодих науковців. У нього багато послідовників та учнів, які плідно працювали і працюють на кафедрі АТЕП, серед них: Ізгорев М.Ю., Бунь В.П., Грудзинский Ю.Є., Цимбалюк Є.В., Фоменко Б.В., Бунке О.С., Степанець О.В., Баган Т.Г. та інші. Останні роки в складі кафедри плідно працюють проф. д.т.н. Трегуб В.Г. та проф. д.т.н. Смирнов В.С.

4. Кількість кандидатських і докторських дисертацій, захищених у колективі, який сформовано в рамках конкретної школи, з наведенням ПІБ дисертантів, ПІБ їх наукових керівників/консультантів.

За роки існування кафедри АТЕП було підготовлено 3 д.т.н. та 83 к.т.н.

Засновник кафедри В.С. Кочо підготував 59 кандидатів та 3 доктори наук, серед них: академік НАНУ Найдек В.Л.,член-кореспондент Перелома В. А., ректори вишів проф. Антосяк В.Г. та проф. Ревун М.П. та інші.

В.В. Ажогін підготовив 15 кандидатів та докторів наук: д.т.н Згуровский М.З., кандидатів наук. Романенко В.Д., Новіков А.Н., Мовчан А.П., Мисак В.Ф. та інші.

Під керівництвом проф. Ю.М. Ковриго підготовлено 6 кандидатів наук: Леик Чанг, Ізгорев М.Ю., Бунь В.П., Фоменко Б.В., Бунке О.С., Баган Т.Г.

Доцент Мовчан А.П. підготовив 3 кандидати наук: Булгаков О.Б., Олійник С.Ю., Степанець О.В.

Проф. Трегуб В.Г. підготував 6 к.т.н., а Смирнов В.С. – 7 к.т.н. та 2 д.т.н.

5. Наявність аспірантів у науковому колективі, ефективність (своєчасність захистів) аспірантури за останні 10 років.

За останні 10 років на кафедрі АТЕП проходили підготовку 11 аспірантів: Фоменко Б.В., Поліщук І.А., Степанець О.В., Бунке О.С., Корнієнко Д.Р., Куник А.О., Кузьменко В.П., Панченко Д.В.,Маркута О.В., Любицький С.В., Баган Т.Г., Саков Р.П.. За відповідною заявою до відділу аспірантури Корнієнко Д.Р., Куник А.О., Панченко Д.В., Маркута О.В., Любицький С.В. відклали своє навчання із-за поважних причин.

Фоменко Б.В., Степанець О.В., Бунке О.С., Баган Т.Г. успішно захистили дисертацію на присудження ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування. Корнієнко Д.Р. отримав ступень PhD в Оклендському університеті (США).

В статусі пошукачів продовжують працювати над дисертаціями Поліщук І.А., Саков Р.П., Кузьменко В.П. та Штіфзон О.Й..

В аспірантурі продовжують своє навчання Новіков П.В та Ярмій К.І.

6. Основні здобутки колективу школи:

За час існування кафедри АТЕП викладачами та співробітниками опубліковано більше 1100 наукових робіт, в тому числі видано 11 монографій, 3 підручника, 21 навчальний посібник, отримано більше 200 свідоцтв на винаходи.

За останні 5 років (з 2012 по 2016 роки) співробітниками кафедри АТЕП опубліковано:

- 76 статей у провідних наукових журналах;

- 23 статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus;

- 2 монографії;

- 4 навчальних посібника;

- 3патенти на корисну модель.

Індекси цитування провідних дослідників:

Ю.М. Ковриго

h-індекс Scopus – 1 (http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6504607187);

h-індекс Scholar – 5 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=aH6L1sAAAAAJ&hl=ru).

І.М. Голінко

h-індекс – 1 Scopus (http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56049204700);

h-індекс – 6 Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=keVkRdQAAAAJ&hl=ru).

О.В. Степанець

h-індекс Scopus – 1 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56029204700)

h-індекс Scholar- 3 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=Kq9ce50AAAAJ&hl=uk)

О.С. Бунке

h-індекс Scopus – 1 (http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=54954489000)

h-індекс Scholar- 3 (https://scholar.google.com.ua/citations?user=u2aWJ8MAAAAJ&hl=uk)

 

Кафедра АТЕП являється активним академічним членом Асоціації Підприємств Промислово Автоматизації України (http://atep.kpi.ua/info/1917). Це дає значний вплив на якість освіти майбутніх спеціалістів, можливість бути у курсі нових технологій і рішень з автоматизації та стимулює студентів і молодих вчених до науково-інноваційноїдіяльності.

За тематикою наукової школи по договору із міжнародною компанією Phoenix Contact в рамках освітньої програми EduNet на кафедрі створено науково-навчальну лабораторію сучасних програмно-технічних засобів автоматизації (http://atep.kpi.ua/info/1904/).

Перспективному розвиткові школи сприяє створення за допомогою фірми Klinkmann дослідно-навчальної лабораторії із сучасним контролерним обладнанням та ліцензійним програмним забезпеченням Wonderware ArchestrA вартісттю 75000 $ та Wonderware Box Advanced Development Studio Ultimate вартісттю 25000 $.

Участь бізнесу у зміцненні лабораторної бази кафедри. ПАТ “Київенерго” спонсорувало створення нових лабораторних стендів на обладнанні фірм Siemens та HoneyWell вартістю 250 тис. грн.

По результатам інноваційної діяльності команда молодих дослідників у складі Бунке О.С., Голінко І.М., Новіков П.В. (керівник Ковриго Ю.М.) стала фіналістом конкурсу інноваційних проектів “Sikorsky Challenge”.

Засновник наукової школи проф. Кочо В.С. був відзначений 4-ма урядовими нагородами. В теперішній час його послідовники відзначені: проф. Ковриго – 2-ма нагородами; проф. Трегуб В.Г. – 1-на нагорода: проф. Смирнов В.С. - 1-на нагорода та має почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”


ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (phD) і магістрів

Докладніше ⇒

Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри

Докладніше ⇒

 Конференції, семінари

Докладніше ⇒

 Право на інтелектуальну власність

Докладніше ⇒

 Результати

Докладніше ⇒
fb vk youtube

Автоматизація Теплоенергетичних Процесів / Теплоенергетичний факультет НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

8-й поверх навчального корпусу №5.

044 204-80-84 (85)


Інтерактивна мапа: