Ковриго Юрій Михайлович

       Ковриго Юрій Михайлович (народився 19.02.1945р.) - кандидат технічних наук, професор, завідуючий кафедрою автоматизації теплоенергетичних процесів (з 1990р.). В 1962 після закінчення Київського технікуму електроніки за спеціальністю "Апаратура автоматики і телемеханіки" він вступив до Київського політехнічного інституту, якій закінчив з відзнакою в 1967 р. за спеціальністю "Автоматизація теплоенергетичних процесів". Після навчання в аспірантурі працює на посадах асистента, доцента, професора и завідуючого кафедрою АТЕП.

http://intellect.kpi.ua/profile/kym8

       Область наукових інтересів Ю.М.Ковриго в перші роки охоплює питання розробки математичних моделей технологічних процесів з метою побудови систем автоматичного керування, цьому присвячені його дисертація (1972) і перші самостійні дослідження.

       Після наукового стажування у 1979-1980рр. в Королівській Вищій Технічній школі у Швеції під керівництвом видатних вчених Т.Булина і К.Острема, де він вивчав сучасні методи ідентифікації і побудови систем керування, Ю.М.Ковриго повернувся на кафедру і ввів новий курс "Ідентифікація і моделювання систем керування". Одночасно він проводить серйозні роботи - в області АСУ ТП ТЕС і АЕС та модального управління, на яких починали рости молоді вчені М.Ю.Ізгорев, В.П.Бунь, Ю.Є.Грудзинський, Є.В.Цимбалюк, Б.В.Фоменко, Т.Г. Баган, О.С.Бунке та ін..

       Під його керівництвом на кафедрі розвивається школа сучасних комп'ютерних технологій керувення в енергетиці. В 1992 році за ініціативи Ю.М.Ковриго вперше в Україні була заснована і відкрита в КПІ спеціальність "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва", за якою відбувається випуск інженерів, а з 2001 р. - магістрів.

      Напрямки науково-педагогічної діяльності:

·         комп'ютерні технології автоматизації промислових процесів в енергетиці;

·         контроль і регулювання процесів тепло- і ресурсозбереження в комунальному господарстві;

·         створення тренажерів, систем навчання і оцінки готовності персоналу ТЕС та АЕС;

·         розробка засобів моделювання і дистанційного навчання для спеціалістів по автоматиці.

       Проф.Ковриго Ю.М. - автор більш 200 наукових праць, навчальних посібників та винаходів (в тому числі, 4-х книг). Підготував шість кандидатів наук. Видатний спеціаліст, він є членом декількох Учених та експертних рад, заступником голови НМК МОН України та розробником стандарта на підготовку за напрямком "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", експертом міської комісії за впровадженням приладів обліку та регулювання тепла в житловому фонді м.Києва, академічним членом Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України, а також членом редколегій двох журналів.

       Серед досягнень наукового колективу кафедри треба відмітити виконання під керівництвом Ковриго Ю.М. за Постановленням Кабінету Міністрів України восьмі Державних контрактів, в тому числі "Розробка і впровадження принципів побудови технічних засобів та типових рішень для систем автоматизації об'єктів муніципальної енергетики", впровадження системи комп'ютерного обліку і керування теплоспоживанням в комплексі будов Адміністрації Президента України, введення в дію повномасштабного тренажеру енергоблоку 300МВт на Київській ТЕЦ-5 і впровадження інформаційно-діагностичної системи турбогенератора на ТЕЦ-6.

       Професор Ковриго Ю.М. на протязі багатьох років викладає такі курси як "Теорія автоматичного керування", "Технічні засоби автоматизації" і «Сучасні розділи ТАК», ввів зі створенням лабораторної бази на кафедрі викладання нових курсів "Моделювання та ідентифікація об'єктів керування" і "Тренажери і людино-машинні системи". В нинішній час він приділяє багато уваги розвітку лабораторної бази кафедри, використанню сучасних методів моделювання в процесі вивчення курсу теорії автоматичного керування і розробці програмних та методичних засобів забезпечення самостійної роботи для систем дистанційного навчання.

       Зі студентських років, коли грав у складі волейбольної команди ТЕФ (багаторазового чемпіона КПІ), і по нинішній час він регулярно займається волейболом та горними лижами.

 
Якщо в інституті був хоча б один викладач, з якого хотілося брати
приклад, і хоча б один захоплюючий предмет -  цього вже достатньо для
успіху в професії. 

Трегуб Віктор Григорович

Професор кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління, доктор технічних наук (1990), професор (1992). Народився 04 листопада 1933 р. у м. Києві.
У 1956 р. закінчив електротехнічний факультет Київського політехнічного інтитуту за спеціальністю «Електрифікація промислових підприємств і установок». У 1956 – 1961 рр. працював в монтажних та налагоджувальних організаціях Міністерства монтажних та спеціальних будівельних робіт СРСР та України на посадах прораба та начальника виробничого відділу спеціалізованого монтажного та налагоджувального управлінь.
З 31 березня 1961 р. працював в Національному університеті харчових технологій послідовно на посадах старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, а з 1992 р. – професора кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій.
У 1986 – 1988 рр. працював викладачем-консультантом у Вищому політехнічному  інституті ім. Х.А.Мельї (м.Сантьяго-де-Куба, Республіка Куба).
У 1970 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук . У 1990 р. захистив дисертацію за темою «Моделювання і управління циклічними технологічними процесами у харчовій промисловості» на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальностями «Автоматизація технологічних процесів і виробництв».
Наукові дослідження присвячені розв’язанню проблеми моделювання та оптимізації технологічних процесів у апаратах циклічної дії і базуються на застосування логіко-динамічних та кінетичних моделей для математичного опису цих процесів та прогнозних фізичних і кінетичних моделей для оптимізації і управління періодичними процесами. Опублікував 300 робіт, з яких 250 наукового та 50 учбово-методичного характеру. Є автором  2 підручників та 3 навчальних посібників, а також 8 монографій, курсів лекцій та довідників, один з яких перевиданий у Болгарії та Угорщині. Має більш 30 винаходів і знак “Винахідник СРСР”. В 1985 році отримав 3-ю премію та диплом на конкурсі наукових робіт Мінвузу УРСР. Працював керівником робочої групи з розробки стандартів вищої освіти.

З 2008 р. працює на кафедрі автоматизації теплоенергетичних процесів. Проводить заняття за курсами: "Керування сучасними технічними комплексами" та "Комп'ютерно-інтегровані системи" для магістрів кафедри.
Нагороджений медаллю «В пам'ять 1500-річчя Києва» (1981), почесними грамотами Київського міського голови (2003) та  Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України (2011),  почесним знаком «Відзнака НУХТ» (2009).
Член спеціалізованої ради К26.058.05. Підготував 6 канд. техн. наук, включаючи двох громадян Республіки Куба. Зараз є керівником двох аспірантів і консультантом докторанта.

 

Баган Тарас Григорович

       Баган Тарас Григорович, доцент, к.т.н., вчений секретар Вченої Ради теплоенергетичного факультету.

http://intellect.atep.kpi.ua/profile/btg3

       Баган Тарас Григорович, у 1997 р. закінчив КПІ і залишився працювати на кафедрі інженером. Через рік вступив до аспірантури університету, після закінчення якої працював асистентом, тепер – доцент кафедри АТЕП та вчений секретар Вченої Ради ТЕФ.

       Наукові інтереси охоплюють питання побудови та дослідження адаптивних і робастних систем керування з використанням методів мінімаксного керування та моделі об’єкта керування в структурі самого регулятора. На базі цих досліджень у 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Автоматизація процесів керування". Автор 11 наукових статей та трьох методичних посібників.

       Викладає дисципліни, пов’язані з проектуванням систем автоматичного керування, а також CAD-системами. Постійно вдосконалює методи навчання, розробляє та впроваджує нові форми контролю набутих студентами знань

 

Бунь Валерій Павлович

Бунь Валерій Павлович, к.т.н., доцент.

http://intellect.kpi.ua/profile/bvp14

       Бунь Валерій Павлович закінчив ТЕФ у 1985р., захистив кандидатську дисертацію, а в 2006р. отримав вчене звання доцента за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів». Автор понад 30 наукових і методичних робіт в області автоматизації технологічних процесів. Викладає дисципліни: «Людино-машинні системи», «Теплотехнічні вимірювання та прилади», «Технологічні об'єкти управління».
       Плідно працює в області діагностики функціонування систем автоматичного управління. Нагороджений Почесною Грамотою МОН України. У вільний час займається спортивним туризмом.
 

Батюк Сергій Георгійович

 

Батюк Сергій Георгійович, 1955 року народження, українець, кандидат технічних наук, доцент кафедри АТЕП.

Після закінчення кафедри АТЕП в 1978 році (група АТЕП-195) працював в Київському Інституті Автоматики, в приватних компаніях «Поліматік» (Україна), «Армко» (Україна), «КонтролТех» (Чехія) і «Логікон» (Україна), викладав в Київському енергетичному коледжі, Київському індустріальному коледжі, Всеукраїнському міжнародному університеті розвитку людини.

З 2006 року працює в компанії «Клінкманн-Україна» (Фінляндія) головним спеціалістом з автоматизації, з 2011 року – технічний директор компанії.Діяльність – технічна підтримка дистрибуції світових брендів: програмованих логічних контролерів від компанії Unitronics(Ізраїль) і промислового програмного забезпечення класу SCADAвід компанії Wonderware(США).

В 1991 році захистив в Київському Інституті Автоматики дисертацію за темою “Синтез технічно оптимальної системи управління формуванням скляних труб методом горизонтального витягування”.

В 1994 – 2004 роках працював за контрактом доцентом кафедри АТЕП. Викладав дисципліни «Автоматизація технологічних процесів і виробництв», «Програмно-технічні комплекси засобів автоматизації», «Програмування в АСУТП». Створив першу на кафедрі АТЕП лабораторію програмованих логічних контролерів.

З 2010 року працює на кафедрі АТЕП доцентом за сумісництвом. Викладає дисципліни «Інженерні розрахунки в автоматизації», «Програмування в АСУТП», «Автоматизація технологічних процесів і виробництв». Розвиває науково-практичну методологію «Імітаційне (програмне) моделювання автоматизованих технологічних комплексів на основі комплексного інженерного розрахунку АСУТП».

Автор більше 30 наукових і методичних робіт з автоматизації технологічних процесів і виробництв і впровадження програмно-технічних комплексів АСУТП.

Професійні інтереси – автоматизація і інформатизація технологічних процесів і виробництв на платформі програмованих логічних контролерів (PLC/RTU) і розподілених HMI/SCADA/MES-систем.

Непрофесійні інтереси – тверда наукова фантастика.

Особисте професійне кредо:«Прагматизм професійної спеціалізації кафедри АТЕП полягає в постійному оптимальному поєднанні класичного і сучасного інжинірингу. Автоматизація технологічних об’єктів – це інженерна класика; інженерна сучасність – це комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва. Ми, інженери з автоматизації, – сучасні науково-технічні прогресори, так як ми є активними співробітниками поточної Четвертої Промислової Революції, магістральний напрямок розвитку якої – від кібер-фізичних девайсів через автоматизовані технологічні комплекси до смарт-підприємств. Перша Промислова Революція – це механізація виробництва на основі парових машин. Друга Промислова Революція – це електрифікація виробництва на основі електричних машин. Третя Промислова Революція – це інформатизація виробництва на основі обчислювальних машин. Наша Четверта Промислова Революція – це автоматизація виробництвана основікомп’ютерно-інтегрованих технологій. Майбутня П’ята Промислова Революція – це роботизація виробництва на основі біокібернетичних технологій і систем».

 

Голінко Ігор Михайлович

Голінко Ігор Михайлович, к.т.н., доцент, відповідає за підготовку магістрів

http://intellect.atep.kpi.ua/profile/gim11

      Голінко Ігор Михайлович закінчив інженерно-хімічний факультет у 1996 р.. В 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Комп'ютерна система керування піччю". З 1999 по 2005 рр. працював асистентом на кафедрі автоматизації хімічних виробництв інженерно-хімічного факультету. З 2005 р. - старшим викладачем на кафедрі АТЕП, з 2010 р. доцент кафедри АТЕП. Відповідальний за науковий напрямок роботи кафедри. Голінко І.М. є автором 90 наукових і методичних праць, серед яких 4 навчальних посібника та монографія. Викладає дисципліни: "Технічні засоби автоматизації", "Автоматизація та енергозбереження", "Сучасні вимірювальні системи".

     Область наукових інтересів – моделювання складних систем керування, створення ефективних методів керування для технологічних систем.  Захоплюється туризмом і східними єдиноборствами.

 

Бобков Віктор Борисович

Бобков Віктор Борисович, к.ф-м.н., доцент кафедри, проводить курси комп'ютерних дисциплін

http://intellect.kpi.ua/profile/bvb1

      Бобков Віктор Борисович у 1989 р. закінчив радіофізичний факультет Київського університета ім.Т.Г.Шевченка. У 2001 р. захистив дисертацію за спеціальністю "Радіофізика". Опублікував близько 40 наукових праць в області спінхвильової електродинаміки і функціональної електроніки. Декілька років проводив заняття із сучасних комп'ютерних технологій в учбовому центрі фірм Digital і Compaq, з якими співпрацювала кафедра. Викладає дисципліни: "Програмування і алгоритмічні мови", "Сучасні технології програмування", "Інтегровані комп'ютерні технології", "Програмування в АСУТП".

         Проводить організаційну і методичну роботу по магістерській підготовці. 

 

Степанець Олександр Васильович

Степанец
Степанець Олександр Васильович - доцент, к.т.н., відповідає за наукову роботу кафедри
 
 

 

       Степанець О.В. закінчив школу у 2002 р., в тому ж році вступив до НТУУ "КПІ" на кафедру АТЕП. В 2008 р. отримав диплом магістра з відзнакою. До вступу в аспірантуру здобував практичний досвід у компанії iDOM, що спеціалізується на впровадженні систем автоматизації в інтелектуальних будівлях. Восени 2008 р. вступив до аспірантури, успішно закінчив та почав працювати на кафедрі АТЕП в якості асистента. В 2013 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Автоматизація процесів керування". На даний час займає посаду доцента. 

       Розвиває нові напрямки співробітництва із закордонними компаніями-виробниками автоматики та міжнародною освітньою мережею EduNet. Мріє створити автоматичну систему, яка працюватиме замість нього.

 

Штіфзон Олег Йосипович

Штіфзон Олег Йосипович, старший викладач, відповідальний за ректорський контроль та рейтингування.

http://intellect.kpi.ua/profile/hoj

       Штіфзон Олег Йосипович у 1996 р. закінчив КПІ і працював в ДІВЦ Мінтранспорту України на посаді керівника відділу мереж і комунікацій. В 1997 р. вступив в аспірантуру ФТІМС НАНУ, по закінченні якої працює на кафедрі. автор 5 наукових праць і 2 патентів у питаннях світловодяного пірометричного контроля температури рідких металів та експрес-контроля складу сплавів. Працює над дисертацією за цими питаннями.

       Проводить курси: "Операційні системи і комп'ютерні мережі", "ЕОМ в системах керування", "Апаратні засоби сучасних комп'ютерних систем", "Основи алгоритмічних мов" та інші.

 

Любицький Сергій Вікторович

Любицький Сергій Вікторович, старший викладач кафедри.

       Любицький Сергій Вікторович у 1996 р. закінчив фастівську СШ №9 із золотою медаллю і вступив до НТУУ "КПІ", який закінчив у 2002 р. за спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані процеси і виробництва". Після закінчення інституту працює на кафедрі, де займає посади інженера, асистента і старшого викладача. За час роботи підготував і викладав курси: "Основи програмування в АСУ ТП", "Сучасні технології програмування", "Бази даних".          Займається питаннями застосування сучасних програмно-технічних комплексів в системах автоматиції, використанням SCADA-систем і операційних систем реального часу, інтеграції АСУ ТП і АСУП.

       Приймає участь в наукових роботах кафедри за темою "Розробка новітніх засобів автоматичного контролю і діагностики екологонебезпечних енергетичних об'єктів". Також приймав участь у впровадженні системи температурного контролю і діагностики турбогенератора на Київській ТЕЦ-6.

 

Поліщук Ігор Анатолійович

Поліщук Ігор Анатолійович - старший викладач кафедри

http://intellect.kpi.ua/profile/pia12

       Поліщук Ігор Анатолійович у 2000 р. закінчив школу і вступив до НТУУ "КПІ", який закінчив у 2006 р. за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами". Під час навчання в університеті працював інженером-проектувальником АСУ ТП, а також розробником програмного забезпечення для автоматизації в ТОВ "Раут-Автоматик". Опублікував 7 наукових праць в області автоматизації. Викладає курси: "Основи програмування в АСУ ТП", "Сучасні технології програмування", "Технічні засоби автоматизації", "Програмування", "Моделювання і оптимізація систем керування", "Комп'ютерні технології".

      Займається питаннями впровадження адаптивних законов регулювання, впровадженням сучасних програмно-технічних комплексів в системах автоматизації з використанням SCADA-систем.

 

Бунке Олександр Сергійович
Бунке


Бунке Олександр Сергійович - доцент, к.т.н.
 

       Бунке Олександр Сергійович у 2002 році закінчив фізико-математичний ліцей і вступив до КПІ на кафедру АТЕП. У 2008 р. захистив магістерську дисертацію на тему "Автоматизація теплоенергетичних процесів з використанням нейрорегуляторів". Після закінчення навчання працює на кафедрі АТЕП в якості інженера по учбовому процесу і асистента кафедри, проводить наступні дисципліни: програмування, прикладне програмне забезпечення, інтегровані комп'ютерні технології. Займається дослідженням особливостей роботи і практичного застосування нейронних мереж і нелінійних АСР в автоматизації теплоенергетичних процесів.

       Додатково займається web-технологіями, розробкою Інтернет-ресурсів і програмного забезпечення з web-інтерфейсами.
 

Грудзинський Юліан Євгенович

Грудзинский
Грудзинський Юліан Євгенович - старший викладач кафедри
 


Новіков Павло Валерійович

асистент, вчений секретар кафедри

У 2009 році закінчив фізико-математичний ліцей і вступив до КПІ на кафедру АТЕП. У 2015 р. захистив магістерську дисертацію на тему "Синтез системи автоматичного управління з використанням методу динамічної корекції для керування інерційними технологічними об’єктами". Під час навчання на старших курсах приймав участь у впровадженні автоматизованої системи комерційного і технічного обліку теплової енергії на ТЕЦ-5. Займається дослідженням особливостей роботи і реалізації алгоритмів систем керування інерційними теплоенергетичними параметрами.

Додатково займається web-технологіями, розробкою Інтернет-ресурсів.

Захоплюється командними та індивідуальними видами спорту, зокрема плаванням, футболом, більярдом.

 

Некрашевич Олена Василівна

   http://intellect.atep.kpi.ua/profile/nov53

       Некрашевич О.В. закінчила Київський індустріальний технікум (тепер - коледж) у 2005 році за спеціальністю
"Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва" та вступила до КПІ на кафедру АТЕП.
       Впродовж навчання працювала у компаніях, які пов
язані з автоматизацією вентиляційних систем та газотранспортної системи України.
У 2011 р. отримала диплом магістра з відзнакою та працювала у Київському науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті «ЕНЕРГОПРОЕКТ».
З 2013 року почала працювати на кафедрі АТЕП в якості асистента. На даний час займає посаду старшого викладача.
        Відповідальна за навчально-виховну роботу на кафедрі.
        Захоплюється велоспортом та йогою.

 

Гікало Павло Валерійович

 Gikalo

Гікало Павло Валерійович, асистент кафедри, відповідальний за практику студентів.

http://intellect.kpi.ua/profile/gpv11

 

       Гікало Павло Валерійович у 1998 р. закінчив ліцей НТУУ "КПІ". У 2004 р. закінчив магістратуру НТУУ "КПІ" ТЕФ за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами". Після закінчення інституту працює на кафедрі на посаді асистента. Викладає курси: "Технічні засоби автоматизації", "Програмування в АСУ ТП", "Програмно-технічні косплекси засобів автоматизації", "Сучасні комп'ютерні технології".

      Основні напрямки наукової діяльності: енергозбереження в енергетиці та дослідження ефективності впровадження частотного регулювання на промислових об'єктах. Захоплюється стрільбою.

 

Ноженко Костянтин Данилович

Ноженко Костянтин Данилович, провідний інженер, зав. лабораторіями кафедри АТЕП.

http://intellect.kpi.ua/profile/nkd1

        Ноженко Костянтин Данилович після закінчення у 1967 р. теплоенергетичного факультету КПІ працює на будівництві та експлуатації Київської ТЕЦ-6, потім - в управлінні "Київенерго", з 1983 р. ст.н.с. галузевої лабораторії ТЕУ Міненерго УССр при КПІ - займався створенням комплексної автоматизованої системи технічної діагностики енергоблоків 300МВт і її впровадженням на Зуєвській ГРЕС-2. З 1989 по 1998 роки працював на об'єкті "Укриття" ЧАЕС по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З 2000 року - завідуючий лабораторіми кафедри АТЕП ТЕФ.

Нагороджений почесним нагрудним знаком "Відмінник енергетики України".

 

 

Крижановський Костянтин Сергійович

Крижановський Костянтин Сергійович - к.т.н., завідуючий лабораторіями.

http://intellect.kpi.ua/profile/kks30

 

 

 

       Крижановський Костянтин Сергійович у 1967 р. закінчив кафедру АТЕП КПІ. По закінченні працював в Оборонному інституті. Закінчив аспірантуру НАНУ України в 1974 р., захистив кандидатську дисертацію. Працював завідуючим лабораторій автоматизації та теплотехніки. Провідний спеціаліст СРСР в даній області. В даний час працює на кафедрі АТЕП завідуючим лабораторій, викладає курс "Теплотехнічні вимірювання та прилади".

       Займається розробкою нових систем керування, контрольно-вимірювальних приладів. Хоббі: математика, історія, радіотехніка.

 

Мазурчук Юрій Вікторович

Мазурчук

Мазурчук Юрій Вікторович, асистент.

       Мазурчук Юрій Вікторович, у 1996 р. закінчив київську СШ №242 і вступив до КПІ на кафедру автоматизації теплоенергетичних процесів. Після отримання у 2002 р. за спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані процеси та виробництва" залишився працювати на кафедрі на посаді інженера і асистента. За час роботи викладав курси: "Програмно-технічні комплекси і засоби автоматизації", "Програмування в АСУ ТП".

       Займається питаннями застосування сучасних програмно-технічних комплексів в системах автоматизації, програмуванням контролерів різних типів, розробкою відкритих програмних компонентів для операційних систем реального часу, програмних компонентів для вбудованих Windows-систем, приймав участь у впровадженні системи температурного контролю і діагностики турбогенератора на Київській ТЕЦ-6. Веде розробки по проектуванню відкритих розподільних вбудованих систем для мобільних об'єктів.

 

Поліщук Марія Андріївна

       Поліщук Марія Андріївна у 2002 році закінчила з відзнакою школу та вступила до НТУУ "КПІ" на кафедру Автоматизації теплоенергетичних процесів, ТЕФ. У 2008 році отримала диплом магістра за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами".

       В даний час працює на кафедрі асистентом. Викладає курси: "Ідентифікація та моделювання технологічних процесів", "Прикладне програмне забезпечення". Відповідає за підтримку сайту кафедри та дипломи європейського зразка.

 

Гаскевич Андрій Леонідович

Гаскевич

Гаскевич Андрій Леонідович - завідуючий лабораторією комп'ютерно-інтегрованих технологій.
 

 

Ягодина Галина Данилівна
Ягодина Галина Данилівна, провідний інженер кафедри, організатор планово-фінансової діяльності

Ягодина Галина Данилівна - провідний інженер кафедри АТЕП з 1984 р., виконує обов'язки секретаря кафедри. Займається планово-фінансовим забезпеченням дільності кафедри, як учбового процеса, так і наукової тематики.

Скрипчук Наталія Володимирівна
Скрипчук Наталія Володимирівна - провідний інженер кафедри.

Скрипчук Наталія Володимирівна, закінчила КПІ у 1984 р., з 1982 р. працює на кафедрі. В даний час провідний інженер, забезпечує проведення учбового процесу в лабораторії комп'ютерних технологій. Впродовж всього цього часу постійно виконує обов'язки технічного секретаря приймальної комісії ТЕФ, проводить організаційно-методичну роботу.

 
Протопопова Леоніда Володимирівна
 
 

Протопопова Леоніда Володимирівна - провідний інженер кафедри АТЕП. Відповідальна за супровід дипломів спеціалістів та магістрів.

 

 

 

 

fb vk youtube

Автоматизація Теплоенергетичних Процесів / Теплоенергетичний факультет НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

8-й поверх навчального корпусу №5.

044 204-80-84 (85)


Інтерактивна мапа: