Моторина Дарія Андріївна

Тема дисертації: Методичне та алгоритмічне забезпечення проведення занять з дисциплін проектування систем автоматичного керування об'єктів енергетики

У сучасних економічних та політичних умовах у рамках інноваційних напрямів розвитку промисловості, згідно зі Енергетичною стратегію України на період до 2030 року важливу роль у піднятті рівня вітчизняної промисловості відіграє підготовка якісних спеціалістів. Важливим аспектом формування висококваліфікованих кадрів є якісна науково-педагогічна база для студентів технічних спеціальностей, що дозволяє їм перейти на світовий рівень стандартів проектування та розробки об?єктів промисловості, зокрема проектування систем автоматизації. Дані аспекти призводять до актуальності вирішення даного питання.

Впровадження результатів роботи рекомендується на технічних спеціальностях вищих навчальних закладів (ВНЗ) України з напрямом підготовки «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Застосування результатів роботи — будуть впроваджуватися у процес розробки проектної документації в ТОВ «Інженерний центр «Алміс».

 

Пiдвишенний Андрiй Олегович

Тема дисертації: Методи моделювання систем керування на прикладi системи штучного мiкроклiмату

Доступнiсть та стрiмко зростаючi можливостi комп‘ютерiв обумовлюють широке використання рiзних алгоритмiв дослiдження автоматичних систем. Швидкодiя сучасних комп‘ютерiв дозволяє обходитись без ряду промiжних перетворень, наприклад, не зводити математичну модель об‘єкта до якогось стандартного, скажiмо, дробово-рацiонального виду. Тим самим знiмається цiлий ряд проблем, як-то: вибiр апроксимуючої структури, визначення її коефiцiєнтiв, вибiр показника якостi iдентифiкацiї, визначення та оцiнка прийнятностi отриманого показника.

Широкi можливостi якiсного врахування усiх особливостей динамiчної поведiнки об‘єкта вiдкриває використання в якостi його математичної моделi масиву ординат його перехiдної або iмпульсної характеристик, який може використовуватися для розрахунку перехiдних процесiв в системах керування.

У зв‘язку з цим актуальною є розробка ряду методiв та алгоритмiв, що дозволяють дослiджувати динамiчну поведiнку як цифрових так i аналогових (при наближеннi до нуля перiоду квантування) систем про якi пiде мова в данiй роботi.

 

Кіденко Євген Едуардович

Тема дисертації: Синтез і аналіз системи діагностики відмов АСР пароводяного тракту

Автоматизація технологічних процесів є вирішальним фактором у підвищенні продуктивності праці і поліпшення якості продукції, що випускається. Тому питанню автоматизації приділяється величезна увага. Особливо актуальною стає в галузях промисловості, кінцева продукція, яка знаходить масовий попит у споживачів і використовується практично у всіх виробничих процесах. До таких галузей відноситься енергетика. Робота в умовах ринку ставить перед енергетиками нові завдання, змушує переосмислити багато підходів, шукати незвичайні, нестандартні рішення. Однак при зміні в галузі форм власності та методів управління незмінною залишається основне завдання - надійне, безперебійне та ефективне енергопостачання соціальної сфери та економіки.

Для підвищення надійності роботи автоматизованих систем, використовують системи діагностики, що виявляють відмови завчасно, тим самим забезпечуючи більш надійну та якісну роботу.

 

Касянчук Сергій Валентинович

Тема дисертації: Обмін даними за стандартом KNX між вільнопрограмованими контролерами та пристроями

На сьогодні при сучасному рівні розвитку автоматизації як сфери промислової інженерії в умовах швидкого розвитку рівня комп’ютеризації з’являється необхідність до стандартизації та уніфікації застосовуваних пристроїв, що використовуються в системах автоматизації. З огляду на велику кількість актуальних протоколів передачі даних доцільним є створення драйверів для різних протоколів для подальшої інтеграції їх в контролери. Викладена вище необхідність і визначили актуальність теми роботи.

В роботі було реалізовано програмне рішення у вигляді програмного модулю для інтеграції у апаратне забезпечення з відповідним необхідним програмним забезпеченням та технічними характеристиками.

Застосування результатів роботи — впроваджені у систему управління мікрокліматом жилого будинку з використанням SCADA-системи.

 

Новіков Павло Валерійович

Тема дисертації: Синтез системи автоматичного управління з використанням методу динамічної корекції для керування інерційними технологічними об’єктами

Актуальність даної теми дослідження полягає в тому, що властивості інерційних контурів регулювання енергоблоків ТЕС не дозволяють досягати одночасно високих показників якості перехідних процесів і гарантованих запасів стійкості при використанні класичних ПІ- та ПІД-алгоритмів. Задача регулювання ускладнюється нестабільністю властивостей самого об’єкта керування (утворення накипу, взаємний вплив контурів, утворення люфтів, зміна гідравлічних опорів і т. п.), а також наявністю непередбачуваних збурень, викликаних зміною складу палива, навантаження, нелінійністю виконавчих механізмів.

Цим пояснюється той факт, що навіть сьогодні деякі складні технологічні установки, такі як парові котлоагрегати великої потужності, керуються досвідченим оператором в ручному режимі.

У зв’язку з цим актуальною є розробка нових алгоритмів керування, зокрема алгоритму з динамічною корекцією вихідного сигналу регулятора.

 

Ущаповський Андрій Павлович

Тема дисертації: Синтез робастної системи з внутрішньою моделлю управління на базі Н∞-норми

При впровадженні систем регулювання технологічних процесів, питанню налаштувань автоматичних регуляторів не приділяють увагу, яку воно заслуговує. Причиною цьому є складність обчислення оптимальних налаштувань регуляторів та зміна динамічних характеристик об’єкта регулювання у процесі роботи. Дана магістерська дисертація присвячена питанню розробки методаобчислення налаштування регуляторів, які характеризуються мінімальною чутливістю до зміни параметрів об’єктів.

Вперше було розроблено метод налаштування регуляторів, налаштованих на мінімізацію функції чутливості замкнутих систем керування та знайдено зв’язок між параметрами об’єктів, налаштуваннями регуляторів та показниками якості регулювання.

 

Коропова Леся Олександрівна

Тема дисертації: Система автоматичного керування паровим котлом малої потужності з імплементацією засобів тестування АСР на стадії розробки

Розвиток виробництва залежить головним чином від інтенсивності розробки та інтеграції нових систем автоматичного керування, в тому числі і впровадження нових алгоритмів керування. Керування такими системами є складною задачею з точку зору теорії автоматичного керування, так як обумовлене рядом особливостей поведінки власне самого технологічного об‘єкта (зміна регульованих параметрів від навантаження у великому діапазоні значень взаємовплив великої кількості технологічних величин, значні запізнення в інформаційних каналах і т.д).

При впровадженні нових алгоритмів керування дослідження об‘єкта зазвичай обмежуються вибором одного контуру, що з одного боку спрощує саму задачу дослідження, а з іншого вже на етапі її постановки зменшує ефективність розробки через значну втрату інформації про поведінку об‘єкта. Саме тому було прийнято рішення про створення повної математичної моделі барабанного парового котла.

Головна ідея роботи полягає у розробці нової моделі, яка б відтворювала поведінку реального об‘єкта та могла б модифікуватися незалежно від поставлених задач та без додаткових зусиль, щоб в свою чергу забезпечило виконання основних вимог до систем автоматичного регулювання.

Тому актуальною задачею залишається визначення такого підходу для розробки і дослідження системи автоматичного керування, який би максимально відтворював поведінку об‘єкту. Запропонована комплексна математична модель барабанного парового котла як альтернатива класичному підходу до тестування нових алгоритмів керування лише на досліджуваному контурі.

 

Радчук Олексій Сергійович

Тема дисертації: Регулювання процесу горіння з використанням додаткових інформаційних сигналів

Експлуатація промислових водогрійних та парових котельних агрегатів характеризується підвищеними вимогами до безпеки, ефективності та екологічності. У теплопостачальних підприємствах витрати на паливо складають значну частину бюджету. Тому, в умовах росту цін на енергоносії та загострення екологічної ситуації питання ресурсо- та енергозбереження є особливо актуальними.

Більшість систем автоматизації, якими оснащені більшість котлових агрегатів в Україні потребують удосконалень, спрямованих на усунення проблем неекономічного використання паливних ресурсів.

Таким чином, пошук найбільш оптимального шляху використання палива в процесі вироблення теплової та електричної енергії з мінімальними капітальними витратами та підвищення економічних показників роботи котлового обладнання є однією із найгостріших проблем енергетичної сфери.

Дана робота присвячена пошуку оптимального шляху використання палива, що використовується в процесі вироблення теплової та електричної енергії та підвищення економічних показників роботи котлового обладнання. Основною метою роботи є пошук рішення щодо удосконалення автоматичної системи регулювання процесу горіння, спрямованого на усунення причин недостатньо ефективного використання паливних ресурсів в процесі експлуатації котлових агрегатів.

 

Янченков Олексій Сергійович

Тема дисертації: Система діагностики теплового стану обмотки статора турбогенератора

Технологічне обладнання енергетичних установок є досить складним, працює у важких умовах і повинно задовольняти багатьом вимогам до ефективності його функціонування. Воно потребує значних витрат енергії та матеріалів. Незадовільна робота обладнання, вимірювальних пристроїв та засобів керування, його ремонт та відновлення необхідних обсягів виробництва збільшує ці витрати і знижує ефективність функціонування цього обладнання та безпеку праці робочого персоналу, а головне — підвищує можливість виникнення аварії, що може призвести во виникнення небажаних процесів в енергетичній системі країни, які підриватимуть її економіку.

Тому з’являється необхідність завчасного виявлення неполадок та правильної їх діагностики як з точки зору підвищення надійності та безпечності виробництва, так і з точки зору зниження виробничих та часових затрат та підвищення стабільності енергетичних процесів, а отже підвищення ефективності функціонування виробничого обладнання. Таким чином, виявлення і діагностика неполадок має певне економічне значення та суттєво підвищує безпеку праці, що спонукає створювати різноманітні системи виявлення та діагностики неполадок.

 

fb vk youtube

Автоматизація Теплоенергетичних Процесів / Теплоенергетичний факультет НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

8-й поверх навчального корпусу №5.

044 204-80-84 (85)


Інтерактивна мапа: